Disleksija

Disleksija je prvenstveno specifični poremećaj razvoja govora koji smeta pri učenju riječi i čitanju unatoč normalnoj ili natprosječnoj inteligenciji, odgovarajućoj motivaciji i edukaciji, te normalnom vidu i sluhu.

TABLICA 257-6

Uobičajena slova i riječi koje se zamjenjuju u disleksiji

Ova slova i riječi

se zamjenjuju s

ovim slovima i riječima

r

l

b

v

m

n

Disleksija se nalazi u obitelji i češća je kod dječaka nego kod djevojčica. Najčešće je uzrokovana poremećajima obrade zvuka i govora u mozgu. Poremećaj je prisutan od rođenja, zahvaća razumijevanje riječi i može dovesti do grešaka u pravopisu i pisanju.

Simptomi i dijagnoza

Predškolska djeca s disleksijom kasnije progovore, imaju poteškoće u artikulaciji govora i mogu imati probleme s pamćenjem slova, brojeva i boja. Djeca s disleksijom teško miješaju tonove, rimuju riječi, prepoznaju poziciju i broj slova unutar riječi. Rani znakovi disleksije su nesigurnost i odgađanje u izboru riječi, imenovanju slova i slika, te zamjena riječi. Uobičajeni su problemi s kratkotrajnim pamćenjem zvukova i slaganjem zvukova odgovarajućim redoslijedom.

Mnoga djeca s disleksijom zamjenjuju slična slova i riječi, npr. redoslijed slova unutar riječi, ili slova l umjesto r.

Dijete je potrebno ispitati na okolnost disleksije, ako ne napreduje u učenju riječi do kraja 1. razreda osnovne škole, kao i djecu na ostalim stupnjevima edukacije ako je njihova razina ispod odgovarajućeg prosjeka. Treba testirati i djecu koja sporo uče čitati i koja zastajkuju u govoru.

Liječenje

Najbolje liječenje predstavljaju direktne instrukcije koje obuhvaćaju multisenzorni pristup. Taj način liječenja sastoji se od učenja različitih obrazaca zvuka, prvo odvojeno, a zatim kao dio programa učenja čitanja.

Indirektne instrukcije su također djelotvorne, a sastoje se od vježbanja izgovora ili razumijevanja čitanja. Djeca uče slagati riječi od osnovnih zvukova i prepoznavati položaj glasova u riječi.

Indirektno liječenje se može primjenjivati, ali nije preporučljivo. Djeca uče čitati, ili govoriti na indirektan način, koriste obojene leće za lakše prepoznavanje slova, vrše vježbe očne pokretljivosti i vizualne percepcije.

Pokušavalo se je provesti liječenje piracetamom. Međutim, dobrobit najneizravnijeg tretmana nije dokazana.